Hologram

คืออะไร ?

การทำให้ชิ้นงานมีลักษณะลูกเล่นของแสงให้มีความมีมิติมากขึ้น, สีสันมากขึ้น, ป้องกันการปลอมแปลง ด้วยการถ่ายเทลายจากฟิลม์โฮโลแกรมลงบนผิวงานโดยไม่มีฟิลม์ติดไปด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มลักษณะลูกเล่นบนชิ้นงาน

บริการของแสงอินเตอร์

  1. โฮโลแกรมเต็มแผ่น (ไร้ฟิล์ม)
  2. โฮโลแกรมเต็มแผ่น (มีฟิล์ม)
  3. โฮโลแกรมเฉพาะจุด (ไร้ฟิล์ม)