Silk Screen

คืออะไร ?

การน้ำยาพิเศษไปปาดบนผิวงานผ่านแม่แบบที่เรียกว่า บล๊อกสกรีน (แบบมีรูเปิดผ้า) ช่วยเพิ่มรายละเอียดเฉพาะจุดให้ชิ้นงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อเน้นจุดต่างๆ บนชิ้นงานให้มีความนูนสวยงามขึ้นมา

บริการของแสงอินเตอร์

  1. เฉพาะจุดแบบเงา
  2. เฉพาะจุดแบบด้าน
  3. เฉพาะจุดลายมุก
  4. เฉพาะจุดลายทราย
  5. เฉพาะจุดลายเพรช